HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Akademia Kluczowych Kompetencji SoliMDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
pragnie poinformować, iż 01.01.2017r. 
rozpocznie realizację projektu:
„Akademia Kluczowych Kompetencji Soli”
- który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych 63 uczniów Szkoły Podstawowej w Soli (27K), zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli z Soli (w tym 9K) umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych w pracy z uczniem/czniami do 31.12.2018r  

W ramach zadań w projekcie doposażone w środki dydaktyczne i sprzęt zostaną pracownie: przedmiotowe. W projekcie planuje się realizację dla 63 uczniów zajęcia wyrównawcze i rozwojowe z: matematyki, przedsiębiorczości, kompetencji językowych, robotyki i informatyki, zajęcia zdrowotne, terapeutyczne i logopedyczne, wycieczki tematyczne, a także zajęcia indywidualne. 

Projekt realizowany będzie w terminie od 1/01/17 do 31/12/18.


Menu