HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy IIMDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
pragnie poinformować, iż 01.09.2016r. 
rozpoczęła realizację projektu:
„Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II”
- który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych 250 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 14 w tym 141 kobiet z Gliwic-Sośnicy zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w tym 36K do 31.08.2018r.

W ramach zadań w projekcie doposażone w środki dydaktyczne i sprzęt zostaną pracownie: przedmiotowe. W projekcie planuje się realizację dla 250 uczniów z czego 52 z nich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 23K, w tym 3 osoby, w tym 2K z niepełnosprawnościami: zajęcia wyrównawcze i rozwojowe z: matematyki, przedsiębiorczości, kompetencji językowych, robotyki i informatyki, zajęcia zdrowotne, terapeutyczne i logopedyczne, wycieczki tematyczne, a także zajęcia indywidualne. 

Projekt realizowany będzie w terminie od 1/09/16 do 31/08/18.


Menu