HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching


MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
pragnie poinformować, iż wraz z Partnerami:
- Fundacją Rozwoju Lokalnego
- Gminą Toszek, która powierzyła realizację projektu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Toszku
rozpoczęło realizację projektu:
„Gliwicki pakON II”
- który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne
Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania
9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 56 niepełnosprawnych Uczestników/czek projektu ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 4 Uczestników/czek projektu z otoczenia tych osób z Miasta i Powiatu Gliwice do 31.08.2018.

Projekt realizowany od 1.05.2016 w Gliwicach dla mieszańcowy Miasta i Powiatu Gliwice niepełnosprawnej grupy docelowej 56 UP (w tym 30 Kobiet)oraz otoczenia tych osób 4 UP (w tym 3K).

Planuje się wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego produktu innowacyjnego modelu pracy „Zatrudnienie wspomagane osób po 45 roku życia - wiek gorącego ziemniaka”, oraz współpracę trzysektorową, wielopłaszczyznową: socjalną, doradczą, terapeutyczną, szkoleniową, coachingową, wspomaganie przez trenerów pracy co przyczyni się do zdobycia kwalifikacji przez wszystkich UP, uaktywnienie tych osób na rynku pracy i zmniejszenia wykluczenia społecznego. Na każdym etapie realizacji projektu Partnerzy będą stosować zasadę równości szans w tym płci,m.in poprzez niwelowanie stereotypowego podejścia w wyborze szkoleń kobiet i mężczyzn.

Dzięki udziałowi w projekcie 15 Uczestników/czek projektu w tym 9K podejmie pracę, wspartą trenerem pracy,wszyscy Uczestnicy/czki projektu będą poszukiwali pracy po zakończeniu programu, co przyczyni się do i wpłynie na realizację celu szczegółowego projektu.

Wartość projektu:   999 448,06 zł
Dofinansowanie/środki unijne: 849 530,85 złKontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu