HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Punkt zwrotny


MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek

pragnie poinformować, iż wraz z Partnerem:

rozpoczęło realizację projektu:

„Punkt zwrotny”

który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
IX. Włączenie społeczne
Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania
9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznej - zawodowej 60 osób (40K; 20M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice i Gm. Toszek poprzez zaplanowane w projekcie kompleksowe i zindywidualizowane działania reintegracji społeczno - zawodowej w okresie od 01.01.2021-31.12.2022r.

 

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania grupy docelowej i zdiagnozowane problemy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

40 osób w grupie docelowej to osoby z niepełnosprawnością.

 

By osiągnąć cel główny planuje się zastosowanie w projekcie różnorodnych metod aktywizacyjnych m.in.:

- szkolenia dla 35UP,

- staże dla 15UP

- kompleksowe usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym oraz realizację dwóch Programów Aktywności Zawodowej

 

Działania w projekcie wpłyną na przełamanie indywidualnych barier Uczestników Projektu, pozwolą na realizację opracowanych indywidualnych ścieżek reintegracji, a w efekcie zniwelują poziom wykluczenia. Spowodują również otwarcie się na własne inicjatywy przez osoby, które nie widziały do tej pory szans na zmianę sytuacji, wycofały się z rynku pracy i życia społecznego zamykając drogę do dalszego rozwoju i integracji.

 

Wartość projektu: 1 001 742,40 PLN

Kwota dofinansowania UE: 851 481,04 PLN
Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu